Členství ve spolku SmilingDog

Podmínky a požadavky pro zájemce o členství ve spolku SmilingDog:

  • Souhlas, seznámení se se stanovami spolku SmilinDog a jejich respektování - Stanovy
  • Aktivní účast na dění ve spolku SmilingDog a spolupráce s ostatními členy spolku za účelem naplnění cílů spolku
  • Vyplnění a zaslání přihlášky s vlastnoručním podpisem (poštou, mailem) k rukám předsedy spolku SmilingDog
  • Spolek si vyhrazuje právo neakceptovat členskou přihlášku a to bez udání důvodu, o čemž bude uchazeč o členství písemně vyrozumněn
  • Po písemném obdržení o akceptování členské přihlášky uhradí uchazeč o členství členský poplatek dle pokynů níže

 

Členský příspěvek:

  • Pro každý aktuální kalendářní rok vyhlásí výbor spolku výši členského příspěvku, nejpozději do 5.1.
  • První úhradu členského příspěvku se uchazeč o členství zavazuje provést do 30 dní od oznámení o přijetí do spolku
  • Uchazeč o členství, který do spolku přistupuje v průběhu kalendářního roku, uhradí poměrnou část vyhlášeného členského příspěvku podle počtu zbývajícíh kalendářních měsíců 
  • Pravidelné roční členské příspěvky se členové zavazují uhradit do konce února aktuálního kalendářního roku
  • V případě neuhrazení členského poplatku v řádném termínu (konec února) členství ve spolku SmilingDog zaniká

Výše členského příspěvku pro rok 2016: 350,-Kč

Výše členského poplatku pro aktivní členy výboru spolku SmilingDog pro rok 2016: 50,-KčKontakt

SmilingDog z.s.

+420 607119914